Αξιολόγηση νοημοσύνης

 Για την αξιολόγηση της νοημοσύνης  χορηγείται η ελληνική σταθμισμένη έκδοση της ψυχομετρικής κλίμακας WISC-III (Weschler Intelligence Scale for Children). Η κλίμακα αυτή είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση παιδιών από 6 έως και 16 ετών και αποτελείται από 10 υποκλίμακες, η κάθε μία εκ των οποίων αξιολογεί μια διαφορετική πλευρά της νοημοσύνης και συνδυαστικά μας δίνουν πληροφορίες για τη γενική νοημοσύνη του παιδιού.

Η αξιολόγηση της νοημοσύνης πραγματοποιείται μέσα από δύο διόδους επικοινωνίας, την ακουστικο-γλωσσική και την οπτικο-κινητική. Από τα αποτελέσματα των 10 υποκλιμάκων του WISC-III εξάγονται τρεις βαθμοί: ο βαθμός της Λεκτικής Νοημοσύνης, της Πρακτικής Νοημοσύνης και της Γενικής Νοημοσύνης. Με τη βοήθειά τους μπορούμε να προβούμε σε μια ενδοατομική αξιολόγηση του παιδιού και να εντοπίσουμε τομείς ιδιαίτερης ανάπτυξης ή τομείς που χρειάζονται προσοχή.